Menu
12. 06. 2020
Prehľad spotreby kWh za máj 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 05. 2020
Prerušenie dodávky tepla na okruhu zdroja CZT kotolne Bysterec – oznámenie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02. 01. 2020
Havarijný plán
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Zmluvy 2020

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
1472.20 Poistná zmluva č. 411027745 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1471.20 Zmluva o bežnom účte Otvorenie a vedenie bežného účtu VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155 Stiahnuť pdf súbor
1470.20 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nebytový priestor o ploche 10 m2 v budove kotolne Obrancov mieru Ivan Márer, Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
1469.20 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nebytový priestor o ploche 18 m2 v areály kotolne Bysterec Mgr. Ľuboš Smoleň, Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
1468.20 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 7/2020 Predaj, dodávka palivového dreva TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 Stiahnuť pdf súbor
1467.20 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2020 Predaj, dodávka drevných odrezkov Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, Podbiel č. 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1466.20 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 4/2020 Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, Podbiel č. 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1465.20 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2020 Predaj, dodávka drevných odrezkov Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
1464.20 Zmluva o udelení sublicencie na použitie diela Licencia Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698 Stiahnuť pdf súbor
1463.20 Zmluva č. D1/2020 za poskytnutie dopravy Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1462.20 Zmluva č. D2/2020 za poskytnutie dopravy Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia DREVOMAN, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 Stiahnuť pdf súbor
1461.20 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 6/2020 Predaj, dodávka palivového dreva Urbár, pozemkové spoločenstvo, Zázrivá, Zázrivá Stred č. 197, 027 05 Zázrivá, IČO: 14224976 Stiahnuť pdf súbor
1460.20 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 5/2020 Predaj, dodávka drevných odrezkov Exclusive Class s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50572296 Stiahnuť pdf súbor
1459.20 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 5/2020 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná, IČO: 14225085 Stiahnuť pdf súbor
1458.20 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 3/2020 Predaj, dodávka palivového dreva Ing. Milan Bruncko, LESNÍCKA KANCELÁRIA, Na Sihoti 1156/8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 Stiahnuť pdf súbor
1457.20 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 9/2020 Predaj, dodávka palivového dreva Pavol Krúpa, Konopná č. 96, 027 41 Tvrdošín, IČO: 41794826 Stiahnuť pdf súbor
1456.20 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 2/2020 Predaj, dodávka ihličnatého palivového dreva Šeľo, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 Stiahnuť pdf súbor
1455.20 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2020 Predaj, dodávka drevných odrezkov Róbert Kapitán, Oravský Podzámok č. 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1454.20 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 8/2020 Predaj, dodávka palivového dreva Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1453.20 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2020 Predaj, dodávka drevných odrezkov Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1452.20 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1451.20 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva Predaj, dodávka palivového dreva Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1450.20 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení audítorských služieb Zmena právnej formy spoločnosti Stopercentná daňová, s. r. o., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 Stiahnuť pdf súbor
1449.20 Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní Náhrada škody vo veci neoprávnene zaplatenej dane z emisných kvót za rok 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova č. 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15, IČO: 00151742 Stiahnuť pdf súbor
1448.20 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
1447.20 Zmluva o dielo Geometrické plány na oddelenie nehnuteľností pre odberné miesta DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 Stiahnuť pdf súbor
1446.20 Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2020 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty - z odrezkov z píl a palivového dreva Štefan Grenčík, Krasňany č. 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 Stiahnuť pdf súbor
1445.20 Nájomná zmluva č. NZSK 2020/006/21528 Prenájom zariadenia Xerox XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 Stiahnuť pdf súbor
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.