23. 11. 2017
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 11. 2017
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za október
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 11. 2017
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08. 11. 2017
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02. 11. 2017
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 10. 2017
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 10. 2017
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. 10. 2017
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 10. 2017
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za september
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 10. 2017
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát - spojovateľka
tel:Jurčíková 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2017

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1)Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.
Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2011
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2012
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2013
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2014
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2015
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2016
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2017

Objednávky 2017:

Objednávky r. 2017

Faktúry 2017:

Faktúry r. 2017

Zmluvy 2017:

 

Číslo zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy
 1249/2017 COCP, s. r. o. Zmluva o zabezpečovaní environmentálneho poradenstva
 1250/2017 Jozef Drengubiak Zmluva o vykonaní prác č. 01/2017
 1251/2017 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva – živelné poistenie
 1252/2017 Propack s. r. o. Nájomná zmluva na prenájom kontajnera č. 1/2017
 1253/2017 Ing. Igor Števlík Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 1/02017
 1254/2017 Ing. Igor Števlík Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2017
 1255/2017 Tomáš Kvasničák Zmluva č. D1/2017 za poskytnutie dopravy
 1256/2017 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, poz. spol. Zámostie Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2017
 1257/2017 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, poz. spol. Zámostie Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 2/2017
 1258/2017 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o. Predaj pohonných látok
 1259/2017 Róbert Kapitán Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2017
 1260/2017 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2017
 1261/2017 PC – DRECOM, s. r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 5/2017
 1262/2017 C. F. spol. s r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 6/20017
 1263/2017 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 1264/2017 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 1265/2017 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 1266/2017 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 1267/2017 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 1268/2017 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 1269/2017 Píla Vasiľov, s. r. o. Kúpna zmluva č. 1/A/2017 – predaj kontajnera
 1270/2017 ACCRUAL, s. r. o. Dodatok č. 5 k zmluve č. 090301 o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služby technika ochrany pred požiarmi
 1271/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Dodatok č. 08 k Zmluve  o dodávke plynu
 1272/2017 Pavel Šoch Zmluva o dielo – havária, oprava pozemných rozvodov kotolňa Bysterec
 1273/2017 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.  N. Jégeho Dolný Kubín Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
 1274/2017 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 1275/2017 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
 1276/2017 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dodatok číslo 2 k zmluve číslo 3382010 – odhlásenie odberu vody
 1277/2017 Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 3/2017
 1278/2017 Port Service Gate, a. s. Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky č. 3/2017
 1279/2017 Port Service Gate, a. s. Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky
 1280/2017 C. F. spol. s r. o. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov č. 6/2017
 1281/2017 Róbert Kapitán Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2017
 1282/2017 Ing. Igor Števlík Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2017
 1283/2017 Ing. Igor Števlík Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber palivového dreva č. 1/2017
 1284/2017 Pozemkové Spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2014
 1285/2017 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, Poz. Spol. Podbieľ Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2017
 1286/2017 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, Poz. Spol. Podbieľ Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber palivového dreva č. 2/2017
 1287/2017 PC-DREVCOM, s. r. o. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov č. 5/2017
 1288/2017 Tomáš Kvasničák Dodatok č. 1 k Zmluve č. D1/2017 za poskytnutie dopravy
 1289/2017 AWP P&C SA Pojistná smlouva číslo 9101910452
 1290/2017 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
 1291/2017 Technické služby, s. r. o. Kúpna zmluva na predaj nákladného motorového vozidla MAN
 1292/2017 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
 1293/2017 JUDr. Silvia Kováčiková – notár Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
 1294/2017 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 1295/2017 Píla Vasiľov, s. r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 7/2017
 1296/2017 Píla Vasiľov, s. r. o. Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2018
 1297/2017 Maruna, s. r. o. Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2018
 1298/2017 Valignum group, s. r. o. Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2018
 1299/2017 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 1300/2017 melos, s. r. o. Zmluva o zabezpečovaní environmentálneho poradenstva
 1301/2017 ELGAS, k. s. Dodatok č. 5/2018 k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny
 1302/2017 ELGAS, k. s. Dodatok č. 5/2018 k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny
 1303/2017 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
 1304/2017 PROPACK, s. r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 8/2017
 1305/2017 ENERGO CONTROLS, s. r. o. Servisná zmluva S 04/00/17