23. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 03. 2018
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za február
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 02. 2018
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za január 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát - spojovateľka
tel:Jurčíková 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2016

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.
Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s.r.o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2011
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2012
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2013
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2014
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2015
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2016
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2017
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2018

Objednávky 2016:

Zoznam objednávok na stiahnutie

Faktúry 2016:

Zoznam faktúr na stiahnutie

Zmluvy 2016:

 

Číslo zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy
1174/2016 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1175/2016 Mesto Dolný Kubín Zmluva o výkone správy nájomných bytov
1176/2016 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1177/2016 Ing. Igor Števlík Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov
1178/2016 HARD FOREST s. r. o. Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva
1179/2016 Jozef Drengubiak Zmluva o vykonaní prác
1180/2016 Mesto Dolný Kubín Zmluva o dielo
1181/2016 Trans Servis 24 s. r. o. Nájomná zmluva na prenájom kontajnera
1182/2016 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o. Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
1184/2016 COCP, s. r. o. Zmluva o zabezpečovaní environmentálneho poradenstva
1185/2016 Propack s. r. o. Nájomná zmluva na prenájom kontajnera
1186/2016 ACCRUAL, s. r. o. Sprostredkovateľská zmluva
1187/2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, poz. spol. Zámostie Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov
1188/2016 Róbert Kapitán Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov
1189/2016 Tomáš Kvasničák Zmluva za poskytnutie dopravy
1190/2016 Profesionálny register s. r. o. Zmluva o reklame
1191/2016 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1192/2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, poz. spol. Zámostie Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1193/2016 PC – DRECOM, s. r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov
1194/2016 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1195/2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
1196/2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov
1197/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke plynu
1198/2016 Ing. Milan Bruncko, LESNÍCKA KANCELÁRIA Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1199/2016 Ing. Igor Števlík Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov
1200/2016 C. F., s. r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov
1201/2016 Róbert Kapitán Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov
1202/2016 Mesto Dolný Kubín Kúpna zmluva
1203/2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, poz. spol. Podbieľ Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov
1204/2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov
1205/2016 ELGAS, s. r. o. Dodatok č. 4/2017 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách
1206/2016 ELGAS, s. r. o. Dodatok č. 4/2017 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách
1207/2016 Vyregulovanie.sk, spol. s r. o. Zmluva o dielo
1208/2016 Vyregulovanie.sk, spol. s r. o. Zmluva o dielo
1209/2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
1210/2016 DolnyKubin.Net s. r. o. Zmluva č. 1 o umiestnení telekomunikačných zariadení zariadenia a prevádzke telekomunikačnej siete
1211/2016 DolnyKubin.Net s. r. o. Zmluva č. 2 o umiestnení telekomunikačných zariadení zariadenia a prevádzke telekomunikačnej siete
1212/2016 PC – DRECOM, s. r. o. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov
1213/2016 Ing. Igor Števlík Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov
1214/2016 C. F., s. r. o. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov
1215/2016 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1216/2016 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1217/2016 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1218/2016 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1219/2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, poz. spol. Podbieľ Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber palivového dreva
1220/2016 Ing. Milan Bruncko, LESNÍCKA KANCELÁRIA Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber palivového dreva
1221/2016 Tomáš Kvasničák Dodatok č. 1 k zmluve za poskytnutie dopravy
1222/2016 cata – REAL, s. r. o. Dohoda o poskytnutí zemného plynu a refakturácii nákladov za jeho odber
1223/2016 Mesto Dolný Kubín Zmluva o dielo
1224/2016 Šeľo, spol. s r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1225/2016 Mesto Dolný Kubín Zmluva o dielo
1226/2016 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1227/2016 Šeľo, spol. s r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1228/2016 Disig, a. s. Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu a služieb CA DISIG
1229/2016 Ing. Igor Števlík Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1230/2016 Slovenská sporiteľňa, a. s. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
1231/2016 OMNIKO, s. r. o. Nájomná zmluva na prenájom kontajnera č. 3/2016
1232/2016 UNIQA poisťovňa, a. s. Havarijné poistenie vozidla
1233/2016 ELGAS, s. r. o. Dodatok č. 8/2017 k Zmluve o združenej dodávke plynu
1234/2016 Valignum gorup, s. r. o. Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2017
1235/2016 Píla Vasiľov, s. r. o. Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2017
1236/2016 ELGAS, s. r. o. Dodatok č. 9/2018 k Zmluve o združenej dodávke plynu
1237/2016 ELGAS, s. r. o. Zmluva o reklame
1238/2016 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1239/2016 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o Elektronickej službe Business24
1240/2016 Orange Slovensko, a. s. Zmluva o nájme
1241/2016 Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 5/2016
1243/2016 PMB NÁRADIE, s. r. o. Kúpna zmluva č. 34/2016 a Zmluva o zriadení vecného bremena
1244/2016 OMNIKO, s. r. o. Kúpna zmluva č. 1/A/2016
1245/2016 Biopalivo, a. s. Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2016
1246/2016 UNIQA poisťovňa, a. s. Havarijné poistenie vozidla
1247/2016 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1248/2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dodatok č. 1 k zmluve číslo 3382010