23. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 03. 2018
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za február
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 02. 2018
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za január 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát - spojovateľka
tel:Jurčíková 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2014

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.
Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s.r.o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2011
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2012
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2013
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2014
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2015
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2016
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2017
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2018

Objednávky 2014:

Zoznam objednávok na stiahnutie

Faktúry 2014:

Zoznam faktúr na stiahnutie

Zmluvy 2014:

Číslo zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy
1020/2014 UNIQA poisťovňa, a. s. Poistná zmluva
1021/2014 Ján Tabák – Stavebné dielce Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy
1022/2014 Jozef Drengubiak Zmluva o vykonaní prác
1023/2014 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1024/2014 Slovak Telekom, a. s. Výpoveď zmluvy o pripojení
1025/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
1026/2014 VOMS, s. r. o. Rámcová kúpna zmluva
1027/2014 Róbert Kapitán Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov
1029/2014 Pozemkové Spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov
1030/2014 Tomáš Kvasničák Zmluva za poskytnutie dopravy
1031/2014 Messer Tatragas, spol. s r. o. Rámcová kúpna zmluva
1032/2014 Mestský futbalový klub Dolný Kubín Zmluva o nájme
1033/2014 Sunsoft plus spol. s r. o. Zmluva o plnom servise a údržbe
1034/2014 ŘETEZY VAMBERK, spol. s r. o. Kupní smlouva
1035/2014 Spoločenstvo domu Alej slobody 1892 Dohoda o splnení dlhu v splátkach a o podmienečnom odpustení dlhu
1036/2014 Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1037/2014 Šeľo, spol. s r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1038/2014 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o používaní bezpečnostnej schránky
1039/2014 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
1040/2014 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
1041/2014 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1042/2014 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1043/2014 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb – služba Mobilný internet
1044/2014 Základná škola Martina Kukučína Zmluva o dielo – výrub a odstránenie stromov
1045/2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 228/2004
1046/2014 VS – FOREST, s. r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov
1047/2014 Mestský futbalový klub Dolný Kubín Zmluva o pôžičke
1048/2014 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, poz. spol. Zámostie Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1049/2014 Drevoman, s. r. o. Zmluvy za poskytnutie dopravy
1050/2014 Klub slovenských turistov ORAVA Dolný Kubín Darovacia zmluva
1051/2014 Spolok Urbáru pozemkové spoločenstvo Dlhá nad Oravou Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1052/2014 AQUA KUBÍN, s. r. o. Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1053/2014 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Poistná zmluva
1054/2014 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1055/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
1056/2014 ELGAS, s. r. o. Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu
1057/2014 ELGAS, s. r. o. Zmluva o nájme reklamných plôch
1058/2014 Slovenská agentúra životného prostredia Zmena zmluvy o poskytnutí NFP a Prílohy č. 1 VSP
1059/2014 Ján Tabák – Stavebné dielce Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy
1061/2014 Mestský futbalový klub Dolný Kubín Dodatok č. 1 k zmluve o pôžičke
1062/2014 Drevoman, s. r. o. Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1063/2014 Profesionálny register s. r. o. Zmluva o poskytovaní reklamy
1064/2014 Mesto Dolný Kubín Zmluva o výpožičke
1065/2014 Mesto Dolný Kubín Zmluva o výkone správy nájomných bytov
1066/2014 REVOP, s. r. o. Zmluva o dielo
1067/2014 ACCRUAL, s. r. o. Dodatok k zmluve – bezpečnostnotechnicka služba a služba ochrany pred požiarmi
1068/2014 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1069/2014 Sunsoft plus spol. s r. o. Zmluva o dielo – Komplexná starostlivosť o IS, kancelársku techniku a SW
1070/2014 Generali Poisťovňa, a. s. Certifikát o platnosti poistenia vozidla
1071/2014 Mesto Dolný Kubín Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľností
1072/2014 KAMEXPERT, s. r. o. Dohoda o skončení nájomného (podnájomného) vzťahu
1073/2014 Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec – pozem. spol. Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva
1074/2014 Kamexpert, s. r. o. Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1075/2014 Tomáš Kvasničák Dodatok ku Zmluve za poskytnutie dopravy
1076/2014 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb – služba Mobilný internet
1077/2014 COCP, s. r. o. Zmluva o zabezpečovaní environmentálneho poradenstva
1078/2014 Ján Tabák – Stavebné dielce Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy
1079/2014 Tomáš Kvasničák Dodatok č. 1 k Zmluve za poskytnutie dopravy
1080/2014 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive
1081/2014 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o kúpe PC /notebooku/ periférneho zariadenia
1082/2014 Obchodná akadémia Dolný Kubín DOHODA o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
1083/2014 PIMAFARM, s. r. o. Zmluva č. P1/2014 za poskytnutie píliarskych približovacích prác
1084/2014 DG ZÁHRADNÍCTVO, s. r. o. Zmluva o dielo
1085/2014 Ján Tabák – Stavebné dielce Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy
1086/2014 Slovak Telekom, a. s. Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1087/2014 Ján Tabák – Stavebné dielce Vzájomný zápočet
1088/2014 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1089/2014 Mestské kultúrne stredisko Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
1090/2014 Tehos, s. r. o a Mesto Dolný Kubín Kúpna zmluva na nehnuteľnosť a uvedené pozemky