23. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 03. 2018
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za február
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02. 03. 2018
Aktualizované zmluvy, faktúry a objednávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 02. 2018
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za január 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát - spojovateľka
tel:Jurčíková 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2011

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.
Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s.r.o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2011
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2012
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2013
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2014
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2015
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2016
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2017
Zmluvy, faktúry a objednávky za rok 2018

Zmluvy 2011:

 

Por. č. Číslo zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy
617/2010 156-10 SYSTHERM SK s. r. o. Liptovský Mikuláš kúpna zmluva – OST- obchodné centrum STOP SHOP
626/2011 neuvedené Slovak Telekon a. s. Bratislava zmluva o pripojení + dodatok
627/2011 neuvedené Mestské kultúrne stredisko dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok
628/2011 52011 Worldwood Slovakia s. r. o Detva kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy
629/2011 1 Základná škola s materskou školou dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 16. 12. 2004
630/2011 9902673140 Slovak Telekom a. s. Bratislava dodatok k zmluve o pripojení
631/2011 neuvedené Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégeho dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok
632/2011 dodatok č. 1 Ekolaz, s. r. o. Košice dodatok č. 1 k zmluve č. 006/2009/CO2
633/2011 dodatok č. 2 Accrual, s. r. o. Dolný Kubín dodatok č. 2 k zmluve
634/2011 405700/001/05 DEXIA banka Slovensko a. s. dodatok č. 5 k Zmluve o úverovom rámci č. 405700/011/05
635/2011 1 PKS TRANS, s. r. o. Dolný Kubín dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 039/2010-N
636/2011 12010 Mestské kultúrne stredisko dodatok č. 1/2010 k nájomnej zmluve č. 006/2009 zo dňa 31. 08. 2009
637/2011 3 Vavrín Bučkuliak – BUGAS dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 3.4.2009
638/2011 V211/186 Řetězy Vamberk spol s r. o. Vamberk kúpna zmluva
639/2011 neuvedené Sagacita s. r. o. Dolný Kubín splátkový kalendár
640/2011 D2/2011 Drevoman, s. r. o. Dolný Kubín zmluva za poskytnutie dopravy
640/2011.1 dodatok č. 1 k D2/2011 Drevoman, s. r. o. Dolný Kubín dodatok za poskytnutie dopravy
641/2011 62011 SP-SK plus s. r. o. Námestovo kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy
642/2011 72011 Biopalivo a. s. Dubnica nad Váhom kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy
643/2011 č.1/2011 Píla Vasiľov s. r. o. kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov
644/2011 41/2011-N T mont-Sever, s. r. o. Dolný Kubín zmluva o nájme nebytových priestorov