Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Vedenie spoločnosti

 

Profesijný životopis

Meno, priezvisko, titul: Stanislav Vilček, Ing.

Štátna príslušnosť: SR

Miesto narodenia: Bratislava

Vzdelanie: vysokoškolské, odborná spôsobilosť v tepelnej energetike

1981 – 1987 SVŠT – Strojnícka fakulta (dnes TU Bratislava)

odbor: tepelné a jadrové stroje a zariadenia

Ďalšie vzdelanie:
– energetický poradca, reg. číslo 6061
– energetický audítor, por. číslo 37
– PDC – certifikát č. 33/97
– spôsobilosť na verejné obstarávanie, G2478- 620- 2008
– odborná spôsobilosť v tepelnej energetike,
– odborná spôsobilosť v elektroenergetike,
– odborná spôsobilosť v plynárenstve

Zamestnanie a pracovné zaradenie:

1987 – 1992 referent investičnej výstavby na stavbe „Rekonštrukcia závodnej teplárne“
1992 – 1993 technický pracovník – samostatný energetik, vodohospodár
1993 – 1995 hlavný energetik, člen vedenia spoločnosti TEXICOM,
1995 – 2004 hlavný energetik, vedúci energetiky a životného prostredia, zodpovedný zástupca pre podnikanie v predmete tepelnej energetiky, elektroenergetiky,
2004 – 2007 energetik, vodohospodár, zodpovedný zástupca pre povolenie na podnikanie v tepelnej energetike, elektroenergetike a plynárenstve,
2007 – 2009 energetik, vodohospodár, vedenie technicko-obchodného úseku, odborný zástupca na predmet podnikania v tepelnej energetike a elektroenergetike.
Od 1.5.2009 – konateľ spoločnosti TEHOS, s. r. o.

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja